عرضه انواع بذر سیب زمینی جلی

با توجه به این که بذر سیب زمینی جلی در ایران رشد خوبی داشته و محصول زیادی می دهد، شرکت های مختلف آن را تولید کرده و به بازار عرضه می دهند.

بذر سیب زمینی در ایران بیشتر از اقلامی تولید شده و عرضه می شود که رشد مطلوبی در مناطق مختلف داشته و می توان از آن محصول زیادی برداشت نمود.

یکی از گونه های بسیار خوب سیب زمینی جلی بوده که با تولید و عرضه بذر آن در بازار کشاورزان زیادی آن را انتخاب می کنند. این نوع سیب زمینی همیشه با رشد مطلوب همراه بوده و از گونه های میان رس بشمار می رود.