خریدار عمده بذر سیب زمینی بانبا داران اصفهان

اصفهان منطقه ای در ایران می باشد که دارای آب هوای کاملا مناسب و مطلوبی برای تولید سیب زمینی و بذر سیب زمینی دارد. به همین سبب اکثر شهرستان ها در این استان به تولید سیب زمینی و بذر های سیب زمینی با کیفیت می پردازند. هم اکنون در ایران خریدار های عمده زیادی برای بذر های سیب زمینی بانبا داران اصفهان وجود دارد. هم چنین تولید بذر های سیب زمینی با کیفیت در ایران انجام میگیرد.